logo
close

Znacznik html 'Element mapy odsyłaczy’

7 marca 2019
simplie Komentarze: 0 Kategoria: Znaczniki HTML

Znacznik <area> definiuje obszar na mapie obrazu.

Różnice pomiędzy HTML i XHTML:

W HTML ten znacznik nie ma znacznika zamykającego.

W XHTML ten znacznik musi być poprawnie zamknięty.

Wskazówki:

Ten element jest zawsze umieszczony wewnątrz elementu <map>.

Aby wskazać mapę obrazu która powinna zostać użyta, podaj atrybut usemap dla znacznika <img>.

Przykład:

<img src="../webdir.gif" width="101" height="77" alt="" title="" usemap="#mapa" />
<map name="mapa" id="mapa">
<area shape="rect" coords="1, 1, 101, 30" href="/kursy/html/" alt="Kurs HTML" title="Kurs HTML" />
<area shape="rect" coords="1, 48, 101, 77" href="/kursy/javascript/" alt="Kurs JavaScript" title="Kurs JavaScript" />
</map>

książka

Kurs HTML Kurs JavaScript

DTD w których można korzystać ze znacznika <area>: Strict, Transitional, Frameset.

Atrybuty znacznika <area>

Wartości w kolumnie „Wym.” oznaczają czy atrybut jest wymagany.

Wartości w kolumnie DTD oznaczają w których DTD poszczególne atrybuty mogą być używane: S=Strict, T=Transitional, F=Frameset.

Nazwa Opis Wym. DTD
alt Alternatywny tekst to wyświetlenia jeżeli przeglądarka nie może wyświetlić obiektu Tak STF
coords Określa współrzędne dla konkretnego kształtu obszaru, aby zdefiniować region obrazu dla map obrazów.

Dla poszczególnych rodzajów kształtów określonych przez atrybut shape należy podać następujące współrzędne:

  • rect – „lewy,góra,prawy,dół”;
  • circ – „środek_X,środek_Y,promień”;
  • poly – „x1,y1,x2,y2,..,xn,yn”.
Nie STF
href Docelowy adres URL Nie STF
nohref Wyłącza tak oznaczony obszar z mapy obrazu Nie STF
shape Określa typ obszaru na mapie obrazu. Jest używany razem z atrybutem coords. Dozwolone wartości to:

  • rect lub rectangle – prostokąt;
  • circ lub circle – okrąg;
  • poly lub polygon – wielokąt.
Nie STF
target Określa gdzie otworzyć docelowy adres:

  • _blank – w nowym oknie;
  • _self – w tej samej ramce;
  • _parent – w ramce która jest rodzicem bieżącej ramki;
  • _top – w ramce najwyższego poziomu, czyli w całym oknie przeglądarki.
Nie TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Atrybuty klawiatury
accesskey Skrót klawiaturowy używany do dostępu do tego elementu Nie STF
tabindex Kolejność aktywacji elementów przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
Zdarzenia focusu
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

Komentarze

Komentarz

Komentując, akceptujesz Politykę prywatności